Site-ul camanasofconta.ro este administrat de către CAMANASOF CONTA CONSULT SRL cu sediul în localitatea Satu Mare, Str. Alexiu Beride, nr. 9, Jud. Satu Mare, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J30/254/2017 Cod de Identificare Fiscală RO37265511, Tel. +40 742 084 000, Email: office@camanasofconta.ro

Va rugăm citiți acești termeni și condiții cu atenție pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului. Utilizarea acestui site implică acceptarea tacită a termenilor și a condițiilor de utilizare prezentate mai jos, care reprezintă înțelegerea (contractul) dintre părți.

În calitate de autor/ proprietar/ administrator al site-ului camanasofconta.ro, CAMANASOF CONTA CONSULT SRL își rezervă dreptul de a schimbă și actualiza în orice moment conținutul acestuia, precum și Politică de confidențialitate, Termenii și condițiile de folosire, fără o notificare prealabilă. Astfel, va rugăm vizitați periodic această secțiune pentru a verifică termenii și condițiile pe care ați agreat le respectați.

1 – SCOPUL

Termenii și condițiile generale de vânzare (în cele ce urmează TCGV) se vor aplică tuturor vânzărilor de servicii de către CAMANASOF CONTA CONSULT SRL, prin intermediul camanasofconta.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

În acest TCGV, următorii termeni vor însemna:

Cumpărător: persoană, firma, companie sau altă entitate juridică care emite o Comandă.

VânzătorSocietatea Comercială CAMANASOF CONTA CONSULT SRL, având sediul social în Str. Alexiu Beride, nr. 9, Satu Mare

Bunuri și Servicii: orice proiect la cheie sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.

Comandă: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord livreze Serviciile și Cumpărătorul este de acord primească aceste Servicii, efectuând plata acestora.

Drepturi de proprietate intelectuală (în cele ce urmează DPI): toate drepturile materiale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile serviciilor așa cum sunt precizate în comandă.

2 – DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul camanasofconta.ro, Cumpărătorul este de acord cu formă de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comandă va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

Comandă (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare)

Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)

TCGV

Dacă Vânzătorul confirmă comandă, acest lucru va implică o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată având valoarea unui Contract .

3 – VALABILITATE

Prezentul Contract intră în vigoare la emiterea facturii de către Vânzător. Informarea despre emiterea facturii se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind oferta emisă de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

4 – EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului.

Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului au caracter informativ și sunt documentate sau modificate de către Vânzător conform fișelor/site-urilor de prezentare ale Producătorilor. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerentă structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezența informațiile cele mai relevante conform informațiilor primite de la Producători, pentru produsul fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat.

5. – CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

6 – DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător. De asemenea, numele site-urilor precum și însemnele grafice, sunt mărci înregistrate în proprietatea și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

7 – CONFIDENȚIALITATE – PUBLICITATE

Toate planurile, documentele și informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, fără a limita comanda, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului .

8 – TERMENE PENALITĂȚI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite. În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vină facă plata serviciilor în termenul prevăzut în factură emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorată. În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare. Termenul de finalizare, dacă nu este modificat de Vânzător prin anunțarea Cumpărătorului, este de 60 de zile de la plasarea comenzii.

9 – FACTURARE – PLĂTI

Prețul, modalitatea de plata și termenul de plata sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

9.1 Odată ce plata a fost efectuată către Cumpărător, prezentul acord devine contract din punct de vedere juridic. Conform legii 365 din 2002 art.9.

9.2 Prețurile afișate pe camanasofconta.ro pot fi modificate fără o anunțare prealabilă a utilizatorilor. Prețurile nu sunt cu titlu de oferta garantată și nelimitată în timp.

9.3 Prețurile pachetelor și serviciilor oferite sunt însoțite de specificații tehnice. În cazul în care beneficiarul solicită alte servicii cu alte specificații tehnice, CAMANASOF CONTA CONSULT SRL poate oferi sau nu un preț diferit decât cel afișat pe site.

10 – RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Livrarea serviciilor

Vânzătorul se obligă furnizeze Bunurile și Serviciile în termenele stipulate în contractul de colaborare din părți.

11 – ACCEPTARE

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile în termen maxim egal cu termenul de execuție al Comenzii, fără a imputa Cumpărătorului eventuale costuri legate de aceste operațiuni. De asemenea, Vânzătorul va respectă prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță, ceea ce conferă Cumpărătorului (numai în condițiile actului normativ menționat) dreptul în termen de 10 zile denunțe unilateral Contractul, urmând primească în termen de 30 de zile de la denunțarea unilaterală în scris (document semnat de Cumpărător și transmis electronic sau prin poștă cu confirmare de primire) prețul Contractului, condiționat de returnarea Bunurilor și Serviciilor. Vânzătorul are dreptul atunci când consideră acțiunile Cumpărătorului au fost cu rea intenție solicite daune interese către Cumpărător, în condițiile legislației.

12 – GARANȚII

Pe lângă orice alte garanții prevăzute de legile aplicabile și detaliate în Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau de un furnizor al Vânzătorului, acestea garantează Cumpărătorul împotriva oricărei non conformități care poate afecta întreagă sau o parte a Bunurilor și Serviciilor, cu excepția uzurii normale, pentru a perioada de 24 luni de la dată emiterii facturii de vânzare.

13 – TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferate electronic la momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului pe adresele de email furnizate de Cumpărător.

14 – RESPECTAREA LEGILOR ȘI STANDARDELOR

Vânzătorul va respecta toate legile, reglementările și ordonanțele aplicabile la realizările sale contractuale, inclusiv fără limitare la fabricarea sau livrarea Bunurilor și Serviciilor.

15 – RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrarea acestora.

Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

16 – PREȚ DERIZORIU

Vânzătorul face toate eforturile în a furniza informații corecte despre prețul și caracteristicile produselor. E posibil unele prețuri fie eronate. În cazul înregistrării unei comenzi cu un preț derizoriu, Vânzătorul are dreptul anuleze comandă Cumpărătorului.

17 – ÎNCĂLCARE – TERMINARE

Dacă vânzătorul nu execută obligațiile sale, inclusiv în perioada de garanție, Cumpărătorul va notifica Vânzătorul asupra acestei neindepliniri. Un plan de acțiune va fi validat între Părți în termen de 30 zile de la notificare. Cumpărătorul poate anuleze o Comandă prin e-mail, înainte această fi fost livrată. În caz contrar, comandă va face obiectul returnării bunurilor, menționat pe siteurile Vânzătorului

18 – FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.

19 – CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Te rog parcurgi Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

20 – FOLOSIREA COOKIE-URILOR

Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

21 – LEGEA APLICABILĂJURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Orice litigii născute din interpretarea și executarea acestui contract se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe această cale se va apela la instanțele judecătorești competențe de la sediu Vânzătorului.

22 – PREVEDERI DIVERSE

Dacă una sau mai multe prevederi ale prezențelor TCGV sunt în conflict cu oricare cerință legal aplicabilă, numite prevederi nu vor fi aplicate și Părțile se vor strădui împreună să convină asupra unor noi prevederi care să respecte spiritul prevederilor inițiale. Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asumă sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părți.