DATE DE IDENTIFICARE

CAMANASOF CONTA CONSULT SRL

Adresa: Str. Alexiu Beride, nr. 9, Loc. Satu Mare

CUI: RO37265511

Reg. Com.:J30/254/2017

Email : office@camanasofconta.ro

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, CAMANASOF CONTA CONSULT SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor privind situația contului de pe camanasofconta.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, pentru reclamă, marketing și publicitate, statistică.

camanasofconta.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul camanasofconta.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

De asemenea, CAMANASOF CONTA CONSULT SRL va furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat,  numai după ce ne-am asigurat printr-un contract aceste informații sunt păstrate în siguranță și furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvoltă programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, asigurători.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să va opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE, societatea CAMANASOF CONTA CONSULT SRL dorește își asume angajamentul cu privire la respectarea legislației aplicabile domeniului datelor cu caracter personal astfel încât ne bucurăm în continuare de încrederea dumneavoastră.

Această notă de informare este detalierea a cum, când și de ce va prelucrăm datele cu caracter personal atunci când solicitați un produs/serviciu din site-ul web camanasofconta.ro

Dacă aveti orice intrebare privind modalitatea in care va prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal:

va puteți adresa Responsabilului cu Protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail office@camanasofconta.ro sau

– ne puteți contacta prin poștă la adresa Str. Alexiu Beride, nr. 9, Loc. Satu Mare

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA ȘI STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CONFORM REGULAMENTULUI 2016/679/UE aplicabil din 25 Mai 2018

Societatea Comercială CAMANASOF CONTA CONSULT SRL, cu sediul social în Str. Alexiu Beride, nr. 9, Loc. Satu Mare, având număr de ordine în Registrul ComertuluiJ30/254/2017, cod unic de înregistrare RO37265511 , denumită în continuare Prestator și,

Societatea comercială / persoană fizică (clientul) acceptă prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal comunicate societății CAMANASOF CONTA CONSULT SRL (cod numeric personal, CIF/CUI, Nr. Reg Comerțului, adresa, număr de telefon), în condițiile următoare:

1. Temeiul prelucrării/stocării acestor date personale (nume, adresă, CNP, telefon, email, bancă, cont bancar) este constituit din contractele semnate și prevederile legale aplicabile.

Tipul de date personale colectate și scopul acestora:

  1. Nume și prenume – colectăm aceste informații pentru contactarea dvs. ulterioară, în vederea achiziționării de către dvs, a produselor / serviciilor noastre, dar și pentru încheierea contractelor de servicii și facturarea acestora.
  2. Telefon – colectăm aceste informații pentru contactarea dvs. ulterioară, în vederea discuțiilor detaliate despre serviciile pentru care ne-ați contactat.
  3. Email – colectăm aceste informații pentru contactarea dvs. ulterioară, în vederea discutării detaliilor detaliate despre serviciile pentru care ne-ați contactat.
  4.  Nume companie – pentru încheierea contractelor de servicii și facturarea serviciilor achiziționate.

Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu aceste contracte și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale/contractuale, Beneficiarul acceptă folosirea acestor date cu caracter personal de către CAMANASOF CONTA CONSULT SRL în anumite activități specifice, cum ar fi: facturare, avizare, livrare, notificare prin email și sms, acces pe site-ul www.camanasofconta.ro (aria clienți), etc…deținut de CAMANASOF CONTA CONSULT SRL, Nr.Reg.Com.J30/254/2017, CUI RO37265511 , cu sediul în Str. Alexiu Beride, nr. 9, Loc. Satu Mare.

Prin contactarea echipei noastre în vederea contractării serviciilor pe care le oferim și prin completarea formularelor de înregistrare online (formular contact, cerere ofertă etc/), sunteți de acord ca datele dvs între în baza noastră de date și fie folosite în scopurile menționate.

2. Durata folosirii și stocării acestor date cu caracter personal este durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale și/sau a termenelor de arhivare ale societății CAMANASOF CONTA CONSULT SRL

regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma CAMANASOF CONTA CONSULT SRL. Puteți ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv, ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

3. Furnizarea datelor personale este:

Voluntară, fără a avea în vedere încheierea ulterioară a unei relații comerciale.

Obligatorie, în vederea achiziționării serviciilor sau produselor noastre și implicit, pentru încheierea unei relații comerciale și a înregistrării fiscale a acesteia, inclusiv a facturării.

Opțională, pentru primirea diverselor mesaje publicitare (campanii, promoții), newslettere. În cazul în care nu sunteți de acord cu transmiterea datelor în acest scop, nu înseamnă nu puteți beneficia de serviciile ori produsele noastre.

4. Datele cu caracter personal menționate în actele cu caracter comercial/contabil vor fi stocate pe durata specificată de legislația în vigoare

5. După expirarea acestor termene, veți putea solicita în scris (email, poștal) ștergerea definitivă a acestor date cu caracter personal din programele de evidență ale societății CAMANASOF CONTA CONSULT SRL

6. Aceste date cu caracter personal nu pot fi comunicate de către CAMANASOF CONTA CONSULT SRL unui terț decât cu confirmarea scrisă a Beneficiarului și/sau în cazurile prevăzute expres de legislația în vigoare. Aceste date sunt listate pe actele societății CAMANASOF CONTA CONSULT SRL (facturi, contracte, avize, awb-uri,etc…) și sunt stocate pe serverele, soft-urile și site-urile Prestatorului. Prestatorul poate specifică anumite date cu caracter personal în rapoartele impuse de legislația în vigoare (ex: Jurnale TVA, D394, etc…)

Principalele dumeavoastră drepturi

Conform noului Regulament GDPR, va prezentăm în cele de mai jos, care sunt drepturile pe care le aveți în calitate de utilizatori/clienți ai site-ului nostru.

7.  Beneficiarul (clientul) are dreptul de a fi informat asupra prelucarii datelor cu caracter personal de către Prestator

Dreptul la informarese referă la dreptul de a fi informați asupra tuturor aspectelor prezentate anterior.

8. Beneficiarul (clientul) are dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent, care poate fi citit automat, având dreptul ca aceste date fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de accesaveți dreptul de a obține confirmarea din partea noastră prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

9. Beneficiarul (clientul) are dreptul de a se opune în scris prelucrării datelor cu caracter personal (ex: dacă scopul prelucrării este marketingul direct, etc.)

Dreptul la opoziție – dreptul de a opune prelucrării datelor personale dacă prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public. Deasemenea, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune oricând prelucrării.

10. Beneficiarul (clientul) are dreptul de a corecta în scris datele cu caracter personal inexacte

Dreptul la rectificarea datelorputeți solicita rectificarea anumitor date personale, în cazul în care acestea sunt incomplete sau inexacte. Astfel, în funcție de scopul prelucrării, puteți completa și apoi transmite datele personale care lipsesc sau nu sunt corecte, fiind posibilă chiar completarea unei declarații pentru conformitate.

11. Beneficiarul (clientul) are dreptul de a solicita în scris ștergerea datele cu caracter persoanal în cazul în care acestea nu mai sunt necesare îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectare sau prelucrate și nu există nici un alt temei juridic de prelucrare a acestor date în continuare

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)puteți solicita datele fie șterse, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care apar următoarele situații: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; îți retragi consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării și nu există motive legitime care prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

12. Beneficiarul (clientul) poate restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite Prestatorului verificarea corectitudinii datelor.

Dreptul la restricționarea dateloraveți dreptul de a cere restricționarea datelor pe o perioada de timp, de exemplu, în situația în care s-a luat decizia ștergerii datelor dumneavoastră iar dumneavoastră considerați va sunt utile în diferite situații, precum exercitarea unui drept în instanța. Deasemenea, în cazul în care contestați acuratețea datelor ori prelucrarea este ilegală, puteți solicita restricționarea datelor. Astfel, în urmă primirii unei cereri din partea dumneavoastră și în urmă verificării acesteia, vom stopa prelucrarea datelor personale pe o perioada de timp.

13. Acest acord se aplică asupra oricăror date cu caracter personal comunicate de către Beneficiar (client) pe durata aplicării contractelor semnate cu CAMANASOF CONTA CONSULT SRL, atât înaintea acestuia acord cât și după semnarea acestui acord, în baza regulamentului 2016/679/UE aplicabil din dată de 25 Mai 2018

14. Beneficiarul (clientul) are dreptul (Dreptul la portabilitatea datelor) de a primi datele personale într-un format care poată fi citit automat și care permită datele fie transmise direct altui operator.

15. Beneficiarul (clientul) are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, atunci când s-a constatat încălcarea drepturilor cu privire la prelucrarea datelor personale.

16. Transferul datelor personale în afară UE – Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către țări din afară UE.

17. Securitatea datelor

Datele primite de la dvs sunt stocate pe servere care au implementate măsuri de siguranță, precum: descoperirea breșelor de securitate și a cauzelor acestora, recuperarea datelor personale și limitarea încălcării securității

În situația în care care s-a constatat producerea unei încălcări a securității datelor dvs personale, vom informa managementul companiei titulare a serverelor pentru a se lua măsurile necesare pentru restabilirea securității datelor, notificand Autoritatea de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate, dacă se suspectează incălcarea securității poate să ducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor cărora le-a fost afectată securitatea datelor personale.

Reamintim faptul puteți contacta în orice moment Responsabilul CAMANASOF CONTA CONSULT SRL cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs prin oricare dintre următoarele modalități:

prin e-mail la adresa: office@camanasofconta.ro sau

prin poștă sau curier la adresa: Str. Alexiu Beride, nr. 9, Loc. Satu Mare – cu mențiunea în atenția Responsabilului CAMANASOF CONTA CONSULT SRL cu protecția datelor.

FURNIZOR CAMANASOF CONTA CONSULT SRL